SME_7303

Annet

SME_7331

Peter

SME_7334

Carina

Algemene voorwaarden Morendo uitvaartzorg

Algemene voorwaarden Morendo uitvaartzorg

Artikel 1:
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
begrotingen en tot stand gekomen overeenkomsten tussen opdrachtgever, zijnde de wederpartij
van Morendo uitvaartzorg, hierna te noemen Morendo. Afwijkingen op deze algemene
voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2:
De opdrachtgever verplicht zich door het ondertekenen van de overeenkomst tot betaling van de
definitieve rekening.
De opdrachtgever kan er zich niet op beroepen dat zij namens en voor rekening van het vermogen
en/ of erven van de overledene heeft gehandeld.

Artikel 3:
a. Bij het aangaan van de overeenkomst zal Morendo een begroting van de te verwachten kosten
opstellen gebaseerd op een omschrijving van de te leveren diensten en materialen. Als de
opdrachtgever, na het ondertekenen van de overeenkomst, de opdracht intrekt, worden de
gemaakte kosten in rekening gebracht.
b. Tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart kan de opdrachtgever wijzigingen
aan Morendo doorgeven. Eventueel vóór die tijd aangeschafte materialen (kist e.d.) zijn voor
rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4:
a. De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt gedaan door
Morendo, tenzij anders is overeengekomen.
b. Onjuiste vermelding in de akte van overlijden kan Morendo niet worden toegerekend.

Artikel 5:
a. De levering van zaken en/ of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als
overeengekomen tussen opdrachtgever en Morendo. De dag en het uur van de uitvaart is
bepaald onder het voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende
begraafplaats c.q. het crematorium.
b. Wijzigingen van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur kan slechts plaatsvinden
binnen 24 uur na de eerste afspraak, na onderling overleg en verkregen wederzijdse
toestemming. Eventueel al gedrukte kaarten of een geplaatste advertentie waarin het
verkeerde tijdstip staat vermeld zijn voor de rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6:
a. Aankondigingen van overlijden (rouwkaart, advertentie, dankbetuiging en eventueel ander
drukwerk met betrekking tot het overlijden) worden geleverd overeenkomstig de door en/ of in
overleg met de opdrachtgever schriftelijk vastgestelde tekst.
b. De opdrachtgever krijgt, tenzij anders overeengekomen, een drukproef van de aankondiging
overhandigd ter goedkeuring. De goedkeuring van de tekst wordt beschouwd als opdracht.
Fouten in de goedgekeurde tekst die leiden tot het opnieuw moeten vervaardigen van de
aankondigingen of het opnieuw plaatsen van een advertentie worden in rekening gebracht aan
de opdrachtgever.
c. Na goedkeuring van de tekst worden advertenties met betrekking tot het overlijden door
Morendo geplaatst in de door de opdrachtgever gewenste (dag)bladen.

Artikel 7:
Wijziging van het aantal overeengekomen voertuigen dient uiterlijk op de dag voorafgaande aan de
uitvaartdag vóór 12.00 uur aan Morendo kenbaar gemaakt te worden. De overeengekomen prijs
zal overeenkomstig deze wijzigingen worden aangepast.

Artikel 8:
Indien er uit de aan Morendo ter hand gestelde verzekeringspolissen aanspraak ontstaat op een
geldelijke uitkering, dan zal deze ten gunste van de begunstigde overgeschreven worden of ten
gunste van een ander die uitdrukkelijk door de begunstigde daartoe aangewezen is c.q. wordt.

Artikel 9:
In de begroting worden de kosten voor de opdrachtgever samenhangend met leveringen van
toeleveranciers, voor zover redelijkerwijs mogelijk, nauwkeurig aan de opdrachtgever opgegeven.
De uiteindelijk gemaakte kosten worden de opdrachtgever, na de uitvaart, in rekening gebracht.
Indien de opdrachtgever na het ondertekenen van de begroting extra leveringen of dienstverlening
verlangt verplicht zij zich tot betaling.

Artikel 10:
Betaling door de opdrachtgever dient, indien niet anders schriftelijk overeengekomen, plaats te
vinden binnen 14 dagen na dagtekening van de gespecificeerde nota. Dit is binnen 1 maand na
overlijden.

Artikel 11:
Betaling door de opdrachtgever die in het buitenland woonachtig is, dient op basis van de
overeenkomst (en begroting) voorafgaand aan de uitvaart te geschieden en uiterlijk 24 uur vóór de
uitvaart door Morendo ontvangen te zijn. Na de uitvaart vindt, indien van toepassing, verrekening
plaats.

Artikel 12:
Na het verstrijken van de in artikel 10 en 11 genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever in
verzuim. Morendo zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de
opdrachtgever de gelegenheid binnen 10 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering
alsnog te betalen.

Artikel 13:
Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Morendo
gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen bij
de opdrachtgever.

Artikel 14:
Morendo brengt tot de dag der algehele voldoening 1% rente per maand bij de opdrachtgever in
rekening, gerekend vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken. De hoogte van de
incassokosten is gelijk aan de maximale vergoeding overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten”, met een minimum van € 40,00.

Artikel 15:
a. Morendo staat in voor de juiste begeleiding van de uitvaart.
b. Voor gebreken in of tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, is Morendo aansprakelijk
voor maximaal het bedrag van de uitvaart, tenzij die gebreken of tekortkomingen haar niet
toegerekend kunnen worden.

Artikel 16:
Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn voor rekening van Morendo, tenzij
veroorzaakt door de schuld van de opdrachtgever en/ of als zij Morendo niet kunnen worden
toegerekend. Oponthoud en vertraging kunnen Morendo niet worden toegerekend als zij niet zijn te
wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting
voor haar rekening zijn.

Artikel 17:
Geschillen tussen de opdrachtgever en Morendo over de uitvoering en/ of nakoming van de
afspraken over de uitvaartbegeleiding zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Groningen.

Artikel 18:
Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.